Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd, BERGSPORTVERENIGING PROVINCIE ANTWERPEN (hierna: ‘de vereniging’) is gevestigd te 2600 Berchem, Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 Bus 44.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

 

Artikel 2 Leden 

 1. De vereniging bestaat uit individuele jeugdleden, individuele volwassen leden en families die zich als gezin lid maken.
 2. De leeftijd van onze jeugdwerking gaat tot 18 jaar.
 3. De leeftijd van de volwassen leden loopt van 19 tot 65 jaar.
 4. De leeftijd van de senioren zijn leden van 65 jaar en ouder.

 

Artikel 3 Ereleden 

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtin­gen meer jegens de vereniging, maar zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 2. De ereleden krijgen hun lidgeld elk jaar terugbetaald van de vereniging en dit gedurende 5 jaar, nadat zij dit jaarlijks via email aanvragen aan het bestuur.

 

Artikel 4 Het lidmaatschap 

 1. Het lidmaatschap verloopt langs de federatie, het KBF, (klim- en bergsportfederatie) die het lidmaatschapsgeld voor de vereniging int. De aanmelding gebeurt door het invullen van het lidmaatschapsformulier via de website van KBF waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer. 
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur van KBF samen met de clubs ieder jaar vastgelegd, mede bepaald door de hoogte van de verzekeringspremie voor onze sporttak. Deze kosten dienen bij het invullen van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.   Wie zich lid maakt in september of later van het lopende jaar is automatisch voor hetzelfde tarief lid voor het daarop volgende jaar.

 

Artikel 5 Een veilige sportomgeving 

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen.
 2. Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie.
 3. Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 4. Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen, dit zowel bij het indoorklimmen als bij het outdoor klimmen aan de rotsen, en op elke andere activiteit die door de club wordt georganiseerd.
 5. Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt.
 6. Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten. 

 

Artikel 6 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle trainingen en activiteiten van BPA mits aan de minimum leeftijd of andere specificaties voor de voornoemde activiteit is voldaan.
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het KBF en het be­stuur van BPA in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 6. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 7. Zij hebben de plicht om drugs en alcohol te weren tijdens de activiteiten.
 8. De vrijwilliger dient er  ten alle tijden voor te zorgen dat hij fysiek en mentaal paraat is om een BPA activiteit, te leiden, te begeleiden, les te geven of er aan deel te nemen.

 

Artikel 7 Clubkleuren en kenmerken 

De sportkledij voor de monitoren bestaat uit:

 1. Een blauwe T-shirt met BPA logo op voor en achterkant, een blauwe soft shell met BPA logo, of een dons vestje met BPA logo of een zwarte wintervest met BPA logo.
 2. Aan de rotsen (bij de klimactiviteiten) heeft elke monitor een eigen beschermhelm op en zal deze steeds dragen als voorbeeldfunctie voor de cursisten.
 3. Verder zijn er geen specifieke kledingvoorschriften, maar moet in functie van elke activiteit voldaan worden aan het persoonlijk veiligheidsmateriaal.

 

De sportkledij voor de leden bestaat uit:

 1. Gepaste sportieve kledij voor het respectievelijke sportonderdeel, aangepast aan het weertype en de weersvoorspellingen
 2. Aan de rotsen heeft elke cursist eigen beschermhelm op en daarbuiten het persoonlijk veiligheidsmateriaal in functie van de betreffende activiteit.

 

Artikel 8 Bestuur

Het bestuur bestaat minstens uit een voorzitter, een secretaris en een pen­ning­meester.

Onder het bestuur valt:

 1. De algemene leiding van zaken;
 2. De uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
 3. Het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
 4. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
 5. Het bestuur vergadert eenmaal per maand volgens vooraf vastge­stelde data die halfjaarlijks worden vastgelegd. met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarbuiten kan het samenkomen frequenter plaatsvinden als daar de noodwendigheid voor is, om specifieke zaken uit te werken. . Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is.

 

Artikel 9 Het dagelijks bestuur

 • De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring uitgesteld kunnen worden. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

 

Taken van de voorzitter: 

 • Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
 • Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overgedragen

 

Taken van de secretaris:

 • Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
 • Heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toever­trouwd.
 • Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
 • Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen.
 • Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

 

Taken van de penningmeester:

 • Beheert de gelden van de vereniging;
 • Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
 • Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 • Voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
 • Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.  Deze taak kan gedelegeerd worden aan de boekhouder.

 

Artikel 10 Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid kan zich na iedere termijn opnieuw kandidaat stellen om als bestuurslid terug verkozen te worden. Er is geen beperking in de tijd. 
 1. Een kandidaatstelling als effectief lid voor toetreding tot de Algemene vergadering, dient schriftelijk of per email bij de secretaris aangemeld te worden, zodat dit tijdig mee in de stembiljetten kan opgenomen worden. Een korte motivatie waaruit blijkt waarom men wil toetreden is opgenomen in deze brief of email.

 

Artikel 11 Kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 12 Gebouwen waar de vereniging gehuisvest is

De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade, door ondeskundig gebruik en moedwil. Elke geconstateerde schade wordt veronderstelt veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

Artikel 14 Het clubblad

Het clubblad 'Horizon' verschijnt 4 x per jaar

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen.  De pers- en propagandacommissie is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len, verschijnen en verspreiden van het club­blad.  

Artikel 15 Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 16 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 • Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur en kan aangepast worden volgens de noodwendigheden.
 • Het huishoudelijk reglement wordt na aanpassing via mail rondgestuurd aan de leden van de AV en zonder opmerkingen na 14 dagen als aanvaard beschouwd en dan treedt dit ook in voege.

 

Artikel 17 Slotbepalingen

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 • Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 • Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het versturen per mail aan de leden van de AV, of na publicatie in het tijdschrift Horizon. 
 • Artikelen opgenomen in het huishoudelijk reglement die strijdig zouden zijn met de wet of met de statuten, worden geacht niet te zijn geschreven. De andere artikelen verliezen daardoor niets van hun bindende kracht.